ZUHAL BAYSAR


563	ZUHAL BAYSAR

  ZUHAL BAYSAR 141X150 cm TUYB 2010

562	ZUHAL BAYSAR

  ZUHAL BAYSAR 160X190 cm TUYB 2010

630	ZUHAL BAYSAR

  ZUHAL BAYSAR Derin Çölde Susuzluk 170×200 cm TUYB 2011

564	ZUHAL BAYSAR

  ZUHAL BAYSAR 160X190 cm TUYB 2010


572	ZUHAL BAYSAR

  ZUHAL BAYSAR 140X190 cm TUAB 2010