V. TABAC


507	V. TABAC

  V. TABAC Crizantema 50×70 cm TUYB 1998

506	V. TABAC

  V. TABAC İntersoctia 80×55 cm TUYB 1997

505	V. TABAC

  V. TABAC Sirada in verde 80×55 cm TUYB 1997

509	V. TABAC

  V. TABAC 28×43 cm KUPastel 1997


496	V. TABAC

  V. TABAC “Portea din umbra” 100×70 cm TUYB 1999

501	V. TABAC

  V. TABAC 50X35 cm KUPastel 1998