J. PAVLIEKEVITCH


372	J. PAVLIEKEVITCH

  J. PAVLIEKEVITCH Portrait de Hamal Bachir 40×30 cm KUSB 1929

394	J. PAVLIEKEVITCH

  J. PAVLIEKEVITCH Dans la cour de la Mosque du 45×29 cm KUSB